Bao cao tong ket 2013-Dự án ODA

 •   03/10/2023 05:41:00
 •   Viewed: 193
 •   Feedback: 0
Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2012 và dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2013, dự án hợp tác kỹ thuật “Phát triển công nghệ đánh giá rủi ro do trượt đất dọc các tuyến đường giao thông chính tại Việt Nam”
Project Instruction Council

Project Instruction Council

 •   03/10/2023 05:35:00
 •   Viewed: 1921
 •   Feedback: 0
Joint Coordinating Committee (JCC)

Joint Coordinating Committee (JCC)

 •   03/10/2023 05:33:00
 •   Viewed: 1992
 •   Feedback: 0
Activities of the project

Activities of the project

 •   03/10/2023 05:32:00
 •   Viewed: 1993
 •   Feedback: 0
Major Outputs

Major Outputs

 •   03/10/2023 05:32:00
 •   Viewed: 1940
 •   Feedback: 0
Objective of project

Objective of project

 •   03/10/2023 05:31:00
 •   Viewed: 1953
 •   Feedback: 0
General Introduction

General Introduction

 •   03/10/2023 05:30:00
 •   Viewed: 2068
 •   Feedback: 0
Development of Landslide Risk Assessment Technology along Transport Arteries in Vietnam

Other

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second
Feedback