Home page
Poll
Thank you for poll !
Help online
Statistic
User online: 9
Number view: 23404252
Hoạt động KHCN và Hợp tác Quốc tế Đề tài KHCN Detail news
Danh mục các đề tài KHCN cấp bộ đưa ra tuyển chọn thực hiện năm 2016
Number view: 12005

 Thực hiện nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 52/QĐ-BGTVT ngày 31/10/2007 quy định quản lý đề tài khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ, Vụ Khoa học - Công nghệ thông tin về danh mục các đề tài KHCN cấp bộ đưa ra tuyển chọn thực hiện năm 2016 đã được Bộ GTVT phê duyệt.

 Chi tiết danh mục các đề tài KHCN cấp bộ đưa ra tuyển chọn thực hiện năm 2016 xem tại đây.

Most view
External link