Home page
Poll
Thank you for poll !
Help online
Statistic
User online: 1
Number view: 21833305
Hoạt động KHCN và Hợp tác Quốc tế Đề tài KHCN Detail news
Công bố danh mục đề tài KHCN dự kiến thực hiện năm 2015 của Bộ GTVT
Number view: 10964

 Thực hiện nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 52/2007/QĐ-BGTVT ngày 31/10/2007 Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ, Vụ Khoa học công nghệ công bố Danh mục đề tài cấp Bộ đưa ra tuyển chọn thực hiện năm 2015 đã được Lãnh đạo Bộ phê duyệt.

 Các tổ chức muốn chủ trì đề tài trong Danh mục đề tài thực hiện năm 2015 dưới đây gửi hồ sơ đăng ký đến Bộ GTVT trước ngày 25/7/2014. Hồ sơ đăng ký chủ trì đề tài bao gồm:

a) Đăng ký chủ trì thực hiện đề tài theo mẫu tại Phụ lục số 2.

b) Thuyết minh đề tài theo mẫu tại Phụ lục số 3 hoặc Phụ lục số 4.

c) Tóm tắt hoạt động khoa học công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì đề tài theo mẫu tại Phụ lục số 5.

d) Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký làm Chủ nhiệm đề tài theo mẫu tại Phụ lục số 6.

đ) Xác nhận về sự đồng ý của tổ chức đăng ký phối hợp (đối với Dự án sản xuất thử nghiệm).

Chi tiết mẫu Phụ lục số 2,3,4,5 và 5 được đăng tải tại Quy định số 52/2007/QĐ-BGTVT ngày 31/10/2007 về quản lý đề tài KH&CN, dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ của Bộ GTVT.

Danh mục đề tài KHCN cấp Bộ để đưa ra tuyển chọn thực hiện năm 2015 xem tại đây.

Nguồn: mt.gov.vn

Most view
External link