Home page
Poll
Thank you for poll !
Help online
Statistic
User online: 1
Number view: 21888314
Hoạt động KHCN và Hợp tác Quốc tế Đề tài KHCN Detail news
Danh mục Đề tài KHCN năm 2011 do Viện thực hiện
Number view: 14060

Nghiệm thu cơ sở đề tài cấp bộ: “Nghiên cứu đánh giá hiện trạng lún đường đầu cầu đắp cao và đề xuất các giải pháp khắc phục”

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nghiệm thu cơ sở đề tài trọng điểm cấp Bộ năm 2009 - 2011"Nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ thống quan trắc theo thời gian thực (liên tục) một số chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản cho cầu dây văng trong gian đoạn khai thác" 
 
 
 
Nghiệm thu đề tài cấp Bộ năm 2010”Nghiên cứu chế tạo sơn giầu kẽm vô cơ làm lớp lót, bảo vệ kết cấu thép trong các công trình giao thông vận tải”
 
Nghiệm thu đề tài cấp Bộ năm 2009 – 2010“Nghiên cứu thiết kế chế tạo bộ nguồn thủy lực bù tải tự động phục vụ thí nghiệm kiểm tra sức chịu tải cọc khoan nhồi theo phương pháp thử tải tĩnh”
 
 
 
 
 
Most view
External link