Home page
Poll
Thank you for poll !
Help online
Statistic
User online: 13
Number view: 25103020
Hoạt động KHCN và Hợp tác Quốc tế Hội nghị-Hội thảo Detail news
LỰA CHỌN CÁC GIẢI PHÁP SỬ DỤNG CỐT LIỆU, NHỰA ĐƯỜNG VÀ BÊ TÔNG NHỰA HIỆU QUẢ TRONG XÂY DỰNG MẶT ĐƯỜNG BỀN VỮNG
Number view: 1684

 Tóm tắt - Theo báo cáo của Cục Đường bộ Liên bang Mỹ (HFWA) [14], hiện nay, ngày càng có nhiều cơ quan, công ty, tổ chức, viện nghiên cứu và các cơ quan quản lý trên toàn thế giới đang áp dụng các nguyên tắc về tính bền vững trong việc quản lý các hoạt động và sản xuất kinh doanh, trong đó có xây dựng đường bộ. Trong báo cáo [15] của FHWA đã khẳng định, tập trung vào tính bền vững phản ánh một cam kết để giải quyết toàn bộ các tác động liên quan đến sự tồn tại của con người, không chỉ về mặt kinh tế mà còn trong các điều khoản về tác động môi trường và xã hội. Bài báo này trình bày các đánh giá, phân tích sự ảnh hưởng của cốt liệu, nhựa đường, bê tông nhựa đến tính bền vững chung của hệ thống mặt đường; đề xuất các giải pháp sử dụng cốt liệu, nhựa đường và bê tông nhựa nhằm nâng cao tính bền vững trong xây dựng đường bộ tại Việt Nam.

 Abstract - According to the report of The Federal Highway Administration (FHWA) [14], there is an increasing number of agencies, companies, organizations, research institutes and regulatory agencies around the world, who are applying the principles of sustainability are being applied in the management of production and business activities, including road construction. In the FHWA’s report [15], it is confirmed that the focus on sustainability reflects a commitment to address all the impacts related to human existence, which is not only economically but also in environmental and social impact provisions. This paper presents the assessment and analysis of the impact of aggregate, asphalt binder asphalt mixture on the overall sustainability of the pavement system; proposes solutions to use aggregate, asphalt binder and  asphalt mixture  to improve the sustainability of road construction in Vietnam.

 

Từ khóa: mặt đường bền vững, bê tông nhựa nóng, tái chế mặt đường asphalt, bê tông nhựa ấm, cốt liệu, nhựa đường, bê tông nhựa.

Keywords: sustainable pavement, hot mix asphalt, reclaimed asphalt pavement, warm mix asphalt, aggregate, asphalt binder asphalt mixture. 

 

 

Thông tin liên lạc của tác giả:

Họ và tên (tác giả số 1):         TS. Bùi Ngọc Hưng

Chức danh:                            Trưởng phòng

Cơ quan:                                Phòng KHCN, TC &HTQT - Viện KH&CN GTVT

Địa chỉ:                                   1252 Đường Láng – Đống Đa – Hà Nội

Điện thoại:                             0913.555.106

E-mail:                                    bnhungitst@itst.gov.vn

E-mail của tác giả khác:       phanvanchuong.khcn@gmail.com

Most view
External link