Home page
Poll
Thank you for poll !
Help online
Statistic
User online: 1
Number view: 22168089
Hoạt động KHCN và Hợp tác Quốc tế Đề tài KHCN Detail news
Danh mục đề tài KHCN cấp bộ đưa ra tuyển chọn thực hiện năm 2020
Number view: 3029

 Thực hiện nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 2128/QĐ-BGTVT ngày 03/10/2018 quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ, Vụ Khoa học công nghệ đăng tải Danh mục đề tài cấp bộ đưa ra tuyển chọn thực hiện năm 2020 đã được Lãnh đạo Bộ phê duyệt.

 
 

 Danh mục đề tài KHCN dự kiến thực hiện năm 2020 của Bộ GTVT như sau:

Các tổ chức muốn chủ trì đề tài trong danh mục đề tài thực hiện năm 2020 dưới đây gửi hồ sơ đăng ký đến Bộ GTVT trước ngày 17/06/2019. Hồ sơ đăng ký chủ trì đề tài bao gồm:

a) Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ.

b) Thuyết minh đề tài.

c) Tóm tắt hoạt động khoa học công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì đề tài.

d) Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký làm Chủ nhiệm đề tài.

đ) Xác nhận về sự đồng ý của tổ chức đăng ký phối họp (đối vởi Dự án sản xuất thử nghiệm).

* Danh mục đề tài KHCN cấp bộ để đưa ra tuyển chọn thực hiện năm 2020 xem tại đây.

Nguồn: http://mt.gov.vn

Most view
External link