Home page
Poll
Thank you for poll !
Help online
Statistic
User online: 4
Number view: 23113716
Hoạt động KHCN và Hợp tác Quốc tế Đề tài KHCN Detail news
Danh mục đề tài KH &CN dự kiến thực hiện năm 2018 của Bộ GTVT
Number view: 8450

  Bộ GTVT vừa thông báo Danh mục đề tài KH &CN dự kiến thực hiện năm 2018 của Bộ GTVT.

 

 

Theo đó, Bộ yêu cầu các tổ chức muốn chủ trì đề tài trong danh mục đề tài thực hiện năm 2018 dưới đây gửi hồ sơ đăng ký đến Bộ GTVT trước ngày10/07/2017. Hồ sơ đăng ký chủ trì đề tài bao gồm:

a) Đăng ký chủ trì thực hiện đề tài theo mẫu tại Phụ lục số 2.

b) Thuyết minh đề tài theo mẫu tại Phụ lục số 3 hoặc Phụ lục số 4 (Số lượng 20 bản).

c) Tóm tắt hoạt động khoa học công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì đề tài theo mẫu tại Phụ lục số 5.

d) Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký làm Chủ nhiệm đề tài theo mẫu tại Phụ lục số 6.

đ) Xác nhận về sự đồng ý của tổ chức đăng ký phối hợp (đối với Dự án sản xuất thử nghiệm).

Chi tiết mẫu Phụ lục số 2,3,4,5 và 6 được đăng tải tại Quy định số 52/2007/QĐ-BGTVT ngày 31/10/2007 về quản lý đề tài KH&CN, dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ của Bộ GTVT.

Danh mục các đề tài xem tại đây.

Most view
External link