Trang nhất


Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá trang Web này thế nào?
Trợ giúp online
Thống kê
Số người đang online: 13
Lượt truy cập: 16115382
Các hoạt động đoàn thể Công tác Đảng Chi tiết tin tức
Ban Cán sự đảng Bộ ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 04 về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân
Số lần xem: 2081

Ban Cán sự đảng Bộ yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan, theo chức năng,   nhiệm vụ được giao, phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế triển khai thực hiện Chương trình hành động nàyBí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa vừa ký ban hành Chương trình hành động số 111-Ctr/BCSĐ về thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 06/7/2011 của Ban Bí thư khóa XI “về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới”.

 
 

 Ban Cán sự đảng Bộ yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan, theo chức năng,   nhiệm vụ được giao, phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế triển khai thực hiện Chương trình hành động này

Ban Cán sự đảng Bộ yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan, theo chức năng,
nhiệm vụ được giao, phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế triển khai thực hiện Chương trình hành động này

Mục đích của Chương trình hành động này nhằm quán triệt, thực hiện quan điểm chỉ đạo, phương hướng, nhiệm vụ, biện pháp tổ chức thực hiện đã đề ra trong Hướng dẫn số 02-HD/ĐĐNTW đối với ngành GTVT. Nâng cao nhận thức của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thề cùng các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Bộ GTVT về vị trí, vai trò của công tác đối ngoại nhân dân; nắm vững những quan điểm, đường lối của Đảng về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, tăng cường các hoạt động đối ngoại, chủ động phát triển quan hệ hợp tác quốc tế ra các nước khu vực và thế giới, tranh thủ các nguồn lục từ bên ngoài để phát triển ngành GTVT trong thời gian tới. Đồng thời, đấu tranh ngăn chặn các hành động nhằm chống phá, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và của Độ GTVT.

Chương trình hành động đề ra 4 nhiệm vụ chính: Tổ chức quán triệt đầy đủ nội dung của Hướng dẫn số 02-HD/ĐĐNTW và các quan điểm chỉ đạo của Đảng về công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và quản lý nhà nước đối với công tác đối ngoại. Chú trọng phát triển lực lượng làm công tác đối ngoại nhân dân; củng cố tăng cường mặt trận đối ngoại nhân dân. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao tính thiết thực, hiệu quả của các hoạt động đối ngoại nhân dân.

Ban Cán sự đảng Bộ giao Vụ Hợp tác quốc tế là cơ quan đầu mối tham mưu cho Bộ GTVT trong việc chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động này; thực hiện chế độ báo cáo Ban Đối ngoại Trung ương và các cơ quan liên quan; thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đối ngoại nhân dân, đặc biệt chú trọng kết hợp giữa công tác đối ngoại của Bộ GTVT đối vớ đối ngoại nhân dân.

Ban Cán sự đảng Bộ yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế triển khai thực hiện Chương trình hành động này; đồng thời lưu ý trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh, vướng mắc, thông tin kịp thời qua Vụ Hợp tác quốc tế để tổng hợp, báo cáo Bộ.

Nguồn: mt.gov.vn