Home page
Poll
Thank you for poll !
Help online
Statistic
User online: 32
Number view: 29284313

Lĩnh vực hoạt động chủ yếu:

Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ: Kết cấu mới, ứng dụng vật liệu mới, công nghệ mới; các giải pháp kỹ thuật, công nghệ; xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn, phần mềm trong lĩnh vực cầu, hầm và công trình ngầm.

Thực hiện dịch vụ khoa học và công nghệ: Tư vấn thiết kế, khảo sát, lập dự án, thẩm tra, giám sát; thí nghiệm, kiểm tra, thử tải, quan trắc, chẩn đoán, đánh giá công trình; tham gia đào tạo và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực cầu, hầm và công trình ngầm.

Chi tiết về Viện chuyên ngành Cầu - Hầm

Most view
External link