Home page
Poll
Thank you for poll !
Help online
Statistic
User online: 14
Number view: 19969326
Bộ GTVT ban hành Thông tư Quy định tiêu chí giám sát, nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia
Number view: 2482

 Ngày 31/1/2019, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đã ký ban hành Thông tư số 06/2019/TT-BGTVT quy định tiêu chí giám sát, nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia theo chất lượng thực hiện và chế độ, quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia. 

 
 

 Thông tư không áp dụng đối với công tác sửa chữa định kỳ, sửa chữa đột xuất tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia.

Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có liên quan đến việc thực hiện công tác bảo trì, giám sát, nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia theo chất lượng thực hiện.

Thông tư số 06/2019/TT-BGTVT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2019.

Most view
External link