Home page
Poll
Thank you for poll !
Help online
Statistic
User online: 6
Number view: 14602517

Thực hiện kế hoạch KH&CN cấp Bộ năm 2016, Ngày 12/1/2017, Viện Khoa học và Công nghệ GTVT đã tổ chức Họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở tiêu chuẩn năm 2016 "Công trình âu tàu – yêu cầu thiết kế”, mã số: TC1620 do KS. Ngô Trí Hiếu làm chủ trì biên soạn.

Ngày 4/1/2018 Viện Khoa học và công nghệ GTVT đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp bộ năm 2016 “Nghiên cứu cơ sở khoa học đánh giá mối tương quan giữa phương pháp thử nghiệm phơi mẫu tự nhiên và phương pháp thử nghiệm gia tốc thời tiết của màng phản quang trong điều kiện khí hậu Việt Nam”, mã số: DT164044 do ThS. Nguyễn Thúy Hằng làm chủ nhiệm đề tài.

Ngày 28/12/2017 Viện Khoa học và công nghệ GTVT đã tổ chức Họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ năm 2017 “Nghiên cứu ứng dụng phương pháp thiết kế bê tông nhựa Superpave phù hợp với điều kiện Việt Nam”, mã số : DT174058 do ThS. Lưu Ngọc Lâm làm chủ nhiệm đề tài.

Ngày 28/12/2017 Viện Khoa học và công nghệ GTVT đã tổ chức Họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ năm 2017 “Nghiên cứu, đánh giá các chỉ tiêu của nhựa đường 40/50, 60/70 và các loại nhựa đường polime đang áp dụng tại Việt Nam theo tiêu chuẩn phân cấp nhựa đường PG (Superpave)”, mã số : DT174057 do ThS. Lâm Hữu Quang làm chủ nhiệm đề tài.

Sáng 29/12, Viện Khoa học và Công nghệ GTVT đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2018.

 
 
 1   2  3  4  5     
Most view
External link