Home page
Poll
Thank you for poll !
Help online
Statistic
User online: 13
Number view: 24371000
Năng lực
Nhân lực

 

TT

Nhân sự phân theo trình độ

Nhân sự phân theo chuyên môn

Trình độ

Số người

Chuyên môn

Số người

1

Giáo sư và Phó Giáo sư

04

Xây dựng Công trình

384

2

Tiến sĩ

10

Kinh tế xây dựng

28

3

Thạc sĩ

55

Cơ khí

39

4

Kỹ sư, cử nhân

389

Điện tử - Tin học

12

5

Trình độ khác

152

Các ngành khác (Địa chất, Thuỷ lợi, Môi trường, KTXD…)

147

Tổng

610 người

 

Most view
External link